Kvalitetspolicy

 

God kvalitet eftersträvas både hos produkter och vid tjänsteutövning. God kvalitet innebär att tillfredsställa och helst överträffa kundens behov och förväntningar.
UPS-tekniks kvalitetsarbete bygger på entreprenörsanda, teknisk kompetens och stort engagemang. Kvalitetsarbetet innebär att arbeta med faktabaserade beslut, processorienterat arbete, ständiga förbättringar, alla är delaktiga samt kunderna i centrum. Engagemang i kvalitetsutveckling finns hos ledning och medarbetare.

Kundernas behov och förväntningar tillgodoses genom noggrann behovsanalys från säljprocess och vidare genom serviceprocess. Kunder ska bemötas med hög servicegrad och problemlösning ske på ett positivt och kreativt sätt. Arbete ska genomföras med hög grad av säkerhet, bra omdöme och rätt utifrån gällande lagar och regler.

Val av leverantörer och produkter sker utifrån noggrann standardiserad kontroll samt följs upp genom regelbunden revision.

Organisationens utformning skall vara effektiv. Planering och uppföljning är grund för effektivitet. Styrdokument, rutiner och instruktioner utformas i verksamhetens alla delar för att dokumentera gällande arbetssätt samt revidera och förbättra kontinuerligt.

Personalen ska ha hög kompetens inom sitt arbetsområde, lärande och utbildning internt och externt uppmuntras för att uppnå uppdaterade kunskaper. Nya kunskaper, insikter och erfarenheter delas inom organisationen för att alla ska kunna uppnå hög kunskapsnivå. God informationsspridning eftersträvas.

Kvalitetsarbetet fortgår i verksamhetens hela kedja genom utarbetade rutiner som revideras kontinuerligt.


Dokument