Miljöpolicy

Att verka för god miljö är angeläget för företaget. Arbete med miljöfrågor innefattar verksamheten internt men också strävan att nå kunders och samhällets miljökrav.

UPS-teknik har som målsättning att minska miljöbelastningen och energiförbrukningen. Gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet är miniminivå och överträffas helst. Ledningens och medarbetarnas kunskapsnivå inom verksamhetsspecifika miljöfrågor ska vara hög och arbete med miljöfrågor integreras i arbetet och revideras regelbundet. Arbete utifrån hållbarhetstanken genomsyrar verksamhetens alla arbetsmoment.

Inköp av varor och tjänster sker utifrån miljöhänsyn där bland annat transporter och kemikalier vägs in. Val av leverantörer sker utifrån ett miljöpåverkansperspektiv för att minska miljöbelastningen utifrån uppställda miljökriterier.

Persontransporter ska ske med minimal miljöbelastning och vid val av bilar är miljöbil ett förstahandsval. Resor i tjänsten ska samplaneras och ecodriving eftersträvas.

Avfallsrutiner och goda sorteringsrutiner ska följas. För att sortera blybatterier är företaget ansluten till BlyBatteriRetur Sverige AB. http://www.blybatteriretur.se

Minimera förbrukningsmaterial och i möjligaste mån använda återvunna produkter. Utskrifter och användning av engångsprodukter sker i minsta möjliga volym. Vid användning av kemikalier ska det ske i minsta möjliga mängd där miljövänliga alternativ används företrädesvis.

Företagets lokaler ska ha energieffektiv uppvärmning och låg elenergiförbrukning bland annat genom installation av solceller.

Vi har i dagsläget 3 st 100% elbilar, 3 st hybrid-bilar och en elmotorcykel.

Bild hybridbil


Dokument